Guia ràpida per cercar amb Evernote

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Imatge via masakiishitani sota llicència Creative Commons

A continuació us deixo un post-guia per explotar tot el potencial de les cerques amb Evernote.  Tenir cada cop més informació en el sistema ha fet que necessiti un major domini de les opcions de cerca de la aplicació. N’hi ha moltes que no he utilitzat mai i que només les he provat per incloure-les en aquest resum, com la cerca ubicació (o geolocalització). La informació del  post esta extreta de la documentació d’Evernote. La idea pel post me la va donar el blog ThinkWasabi de Berto Pena amb el seu post per aprofitar millor la cerca, i Bridging the Nerd Gap amb aquest interessant post  on dona 31 consells per treure el màxim rendiment a la cerca. En breu penjaré el contingut en format PDF per que el pugueu descarregar. Si voleu afegir alguna altra comanda, ho podeu fer a través d’un comentari i l’incorporarem al post i al document pdf.

Taula d’instruccions per a la cercar

RESTRINGIR LA CERCA A UN STACK O UN NOTEBOOK CONCRET

stack:Projectes busca dins les subcarpetes de projectes
notebook:per_comprar busca dins la carpeta per_comprar
tag:next busca notes amb el tag next

 

BUSCAR PER DATA DE CREACIÓ O MODIFICACIÓ

Created:month Creada durant aquest mes
Updated:year-1 Creada l’any passat

 

BUSCAR NOTES AMB ARXIUS ADJUNTS:

resource:audio/* La nota conte un arxiu d’audio
resource:image/png La nota conte una imatge png
resource:application/pdf Notes amb arxius pdf adjunts.

 

CERCA SEGONS L’ORIGEN DE LES NOTES. D’ON PROVÉ EL CONTINGUT, O D’ES D’ON ARRIBA A EVERNOTE:

source:web.clip D’una pàgina web
source:mail.clip Capturades des del correu electrònic del usuari
source:mail.smtp Enviades a la adreça proporcionada per evernote al crear el compte d’usuari
source:mobile.* Des de qualsevol dispositiu mòbil.
source:app.ms.* De qualsevol programa de Microsoft

 

CERCA DE NOTES AMB ALGUN TIPUS D’ARXIU DEL QUAL ES POT RECONÈIXER EL CONTINGUT:

recotype:handwritten Cercarà notes manuscrites
Els possibles valors són {printed|speech|handwritten|picture|unknow}

 

CERCA PER GEOLOCALITZACIÓ:

Longitude:37 Cercarà qualsevol nota amb aquestes coordenades.
-Latitude:42 En el cas de la latitud cercarà notes amb latitud menor a 42
Altitude:12

 

CERCAR NOTES AMB CHECKLIST (caselles de verificació)

Todo:true
Bucar notes amb checkbox marcats. False, buscaria notes amb checkbox desmarcats
Valors possibles: {true|false|*}

 

CERCAR PER L’AUTOR DE LA NOTA

Author:”David Torné” Busca notes d’aquest autor
-author:* Cerca notes sense autor

 

CERCAR PER TITOL I EN EL TEXT DE LA NOTA

Intitle:Barcelona Cerca notes que contenen Barcelona al seu títol
Any: Barcelona Madrid Cerca notes que continguin les paraules Barcelona o Madrid, sense any retornarà notes que continguin Barcelona i Madrid
Tag:”carn i peix” Cerca notes que contenen el terme exacte entre cometes. Si ho apliquem a un tag cercarà el tag amb aquest nom exacte, incloent els espais.

 

Notes d’interès sobre les cerques

– Negar condicions de cerca –

Podem excloure un criteri de cerca posant el signe – al davant del valor.

-Tag:compres Excloem les notes amb el tag compres

– Us de comodins –

Podem utilitzar els comodins * i ? per definir els criteris de cerca.

Notebook:projecte* Cercarà per totes les carpetes que comencin per projecte
Tag:??min Cerca per trobar totes les notes classificades amb la duració 15min, 30min, 60min

En una cerca convencional on introduïm un text ens buscarà notes que continguin aquest text sense necessitat d’incloure comodins. El seu ús és  reserva per cerques més específiques

– Cerques compostes –

Per buscar amb varis dels criteris comentats en el post només hem de combinar-los en la casella de cerca, o en la configuració de la cerca guardada.

Tag:cuina tag:receptes Cerca de notes que continguin els dos tags
Notebook:receptes tag:carn Dins de la carpeta receptes buscarà totes les notes amb el tag carn
Notebook:receptes -tag:carn Dins de la carpeta receptes exclourà totes les notes amb el tag carn
Notebook:llistes_control tag:viatge todo:false Cercara totes les notes a la carpeta llistes_control marcades amb el tag viatge on s’hagin usat caselles de verificació desmarcades.