Perspectiva de negoci

Imatge via Fiskal sota llicència Creative commons

Un dels beneficis d’una educació superior, a part del fet d’adquirir un major nivell de coneixements i una major maduresa a l’hora de treballar, és l’obtenció d’una perspectiva més amplia en quan al àmbit dels estudis i/o del sector professional.

Quan hom finalitza els seus estudis és habitual encastellar-se en un segment concret del sector al qual es dedica. En el cas de la informàtica és usual entrar en el món de la programació i progressivament anar adquirint majors responsabilitats en aquest àmbit, passant a ser analista i més endavant passar a realitzar tasques de consultor. Aquest procés te els seus pros i els seus contres, una visió parcial de l’activitat a canvi d’una major especialització. Com comentava en el meu post anterior post sobre formació i el fet  d’especialitzar-se deriva en un encasellament que restringeix les nostres opcions.

Conèixer diverses facetes del negoci, no només del procés productiu si no també de qüestions comercials, de les unitats estratègiques de negoci, màrqueting, així com les diferents àrees de desenvolupament. Connectar els diferents punts que s’obtenen, permeten construir un prisma sobre la activitat que es desenvolupa. Una perspectiva més madura que permet comprendre, analitzar i treure conclusions més precises sobre els problemes i els nous reptes que es plantegin.

Un exemple del que s’acaba de plantejar és la tasca habitual d’iniciar un nou projecte. El desenvolupament d’una nova aplicació requereix la intervenció de diverses àrees de negoci. Podríem definir el desenvolupament en quatre línies principals:Financera: S’han de prendre decisions sobre el pressupostatge de les diferents tasques i activitats a realitzar i l’assignació de recursos financers que s’assignen.Direcció (Estratègia de negoci): Per realitzar la present tasca s’haurà d’establir un sistema de prioritats i una arquitectura de negoci a la que la nou software haurà de satisfer. Productiva: Planificació, disseny i execució del projecte. S’inclou en aquest apartat tot el relatiu a la gestió del projecte i el posterior manteniment.Comercial: Promoció i venda del projecte. Posicionar el projecte en el mercat.

Evidentment la majoria de les tasques es realitzaran de forma modular, però n’hi haurà que estaran interrelacionades amb tasques de diferents punts. Un major coneixement de les facetes diferents a la pròpia proveeix d’una major capacitat de resposta a qüestions que incideixin en més una area. Com a il·lustració i en relació amb l’exemple anterior, tenim el cas de l’assignació de recursos per a la realització de diferents tasques en que es descompon el projecte, no només productives sinó també comercials. Un bon coneixement d’aquest àmbits és traduirà en un anàlisi més acurat, a l’hora de realitzar la planificació per la seva execució o de la seva comercialització, en els dos ambits un ampli coneixement sobre les diverses àrees de negoci derivarà en una major solidesa del producte final, una optimització de recursos en la seva creació, i una millor imatge a l’hora de la venda.

En altres posts mencionava el no estancament en una sola activitat, com una forma d’obtenir, un major rendiment i un ventall més ampli d’opcions laborals. La diversificació del coneixement ens dona una major maduresa professional, permetent-nos crear valor afegit per la organització, i per nosaltres mateixos, en el mercat.