Lectura: Todo va a cambiar

Aquesta entrada també està disponible en: Español

Enrique Dans és un de los bloggers per excel·lència del país. Vinculat professionalment a la docència en  món de les escoles de negocis –  imparteix classes al IE Bussines School – s’ha especialitzat en l’estudi de les noves tecnologies en persones i empreses, però si el coneixeu serà pels seus articles relacionats amb el món de les TI a diferents mitjans o per el seu blog.  El seu llibre relata els diferents components del canvi que viu avui en dia la nostra societat a causa de l’efecte transformador de la xarxa.  La seva lectura m’ha ajudat a identificar els factors de canvi i les seves conseqüències, ampliant la meva perspectiva sobre el tema.

Disrupció i fricció. El canvi brusc provocat per l’arribada d’un mitja que elimina les distancies, els intermediaris, i fins i tot la caiguda de preu segons el bé adquirit, o la contractació d’un servei, a causa de la millora dels mitjans de producció. Entenguem-ho com la desaparició de la fricció: tots aquells inconvenients, no necessariament econòmics, que ens trobem quan volem realitzar una transacció, o oferir el nostre producte, al mercat.  Internet les ha reduït substancialment, permetent l’entrada de un major nombre de proveïdors i serveis que abans descartarien comercialitzar els seus productes i serveis a causa d’una rendibilitat mermada pels mencionats factors de fricció.

Permet tractar amb l’usuari final de tu a tu, permet a la petita empresa mirar a la cara a les multinacionals –si sap obtenir visibilitat i captar atenció – augmentant les opcions del usuari a l’hora de comparar preus i productes.  Un altre dels canvis que ens ha portat la xarxa és la creació d’una nova economia de l’atenció. Captar l’atenció del usuari i dirigir-la al teu producte. Model de negoci usat per gegants d’Internet com  Google o Facebook, proveint de serveis i aplicacions gratuïtes, sense abonar res a canvi del seu ús, a canvi de col·locació d’anuncis en la interfície. A canvi del clic al anunci obtenen un retorn, un model que s’allunya de la clàssica venda d’espai per a la publicitat.

Hem d’entendre les diferencies entre àtoms i bits com les  diferencies entre productes basats en la informació (bits) i en un suport físic que no és negligible (àtoms). Tot allò que esta en el mercat, i és susceptible de ser transformat en zeros i uns, veurà com canvia radicalment el seu model de negoci, la seva distribució, o la forma com l’utilitzen els usuaris/clients.  Un producte com la prensa, tradicionalment en format paper, salta al format digital i canvien les formes per obtenir retorn econòmic. Passem d’un sistema de que es paga per compra l’objecte, a un que  es paga per la informació.

D’aquí saltem a la gestió dels drets d’autor. Perquè cobra les regalies un autor? Per la seva creació?, per l’ús d’aquesta? O per les seves copies venudes? Al no dependre d’un suport físic sembla que cobrar per la copia es una bogeria. Jo puc comprar un llibre electrònic o una cançó i passar-la als meus amics, han de pagar cadascun d’ells una quota d’autoria sembla una bogeria en quan a complexitat, recursos invertits per restringir el flux d’informació. En un món on tots podem fer les nostres pròpies copies sense format físic, amb un Ctrl+C i Ctrl+V no sembla molt raonable, oi?

El llibre te un estil planer, dirigit als no especialistes, gent que no esta immersa en el món de les noves tecnologies i que s’ho mira des d’una distancia prudencial.  Per a tots als altres, els que naveguem o ens dediquem professionalment a aquest món, ens permet conèixer a fons les opinions d’un dels bloggers més influents del nostre país, una persona amb idees clares i que  crea opinió. Amè, entretingut, interessant, però sobretot un llibre que fa pensar.

Enrique Dans es uno de los bloggers por excelencia del país. Vinculado profesionalmente a la docencia en mundo de las escuelas de negocios – imparte clases en el IE Business School – se ha especializado en el estudio de las nuevas tecnologías en personas y empresas, pero si lo conocéis será por sus artículos relacionados con el mundo de las TI en diferentes medios o por su blog. Su libro relata los diferentes componentes del cambio que vive hoy en día nuestra sociedad a causa del efecto transformador de la red. Su lectura me ha ayudado a identificar los factores de cambio y sus consecuencias, ampliando mi perspectiva sobre el tema.

Disrupción y fricción. El cambio brusco provocado por la llegada de un medio que elimina las distancias, los intermediarios, e incluso la caída de precio según el bien adquirido, o la contratación de un servicio, debido a la mejora de los medios de producción . Entendamos esto como la desaparición de la fricción: todos aquellos inconvenientes, no necesariamente económicos, que nos encontramos cuando queremos realizar una transacción, u ofrecer nuestro producto, al mercado. Internet las ha reducido sustancialmente, permitiendo la entrada de un mayor número de proveedores y servicios que antes descartarían comercializar sus productos y servicios debido a una rentabilidad mermada por lo mencionados factores de fricción.

Permite tratar con el usuario final de tú a tú, permite a la pequeña empresa mirar a la cara a las multinacionales –si sabe obtener visibilidad y captar atención – aumentando las opciones del usuario a la hora de comparar precios y productos. Otro de los cambios que nos ha traído la red es la creación de una nueva economía de la atención. Captar la atención del usuario y dirigirla a tu producto. Modelo de negocio usado por gigantes de Internet como Google o Facebook, proveyendo de servicios y aplicaciones gratuitas, sin pagar nada a cambio de su uso, a cambio de la colocación de anuncios en la interfaz. A cambio del clic en el anuncio obtienen un retorno, un modelo que se aleja de la clásica venta de espacio para la publicidad.

Entendamos las diferencias entre átomos y bits, como diferencias entre productos basados ​​en la información (bits), y en un soporte físico que no se puede obviar (átomos). Todo lo que está en el mercado, y es susceptible de ser transformado en ceros y unos, verá cómo cambia radicalmente su modelo de negocio, su distribución, o la forma como lo utilizan los usuarios/clientes. Un producto como la prensa, tradicionalmente en formato papel, salta al formato digital y cambian las formas para obtener retorno. Pasamos de un sistema en que se paga por compra el objeto,  a uno que se paga por la información.

De ahí saltamos a la gestión de los derechos de autor¿Por qué cobra las regalías un autor? ¿Por su creación?, ¿Por el uso de esta? ¿O por sus copias vendidas? Al no depender de un soporte físico parece que cobrar por la copia es una locura. Yo puedo comprar un libro electrónico o una canción y pasarla a mis amigos, ¿Tienen que pagar cada uno de ellos una cuota de autoría? parece una locura en cuanto a complejidad, recursos invertidos para restringir el flujo de información. En un mundo donde todos podemos hacer nuestras propias copias sin formato físico, con un Ctrl+C y Ctrl+V no parece muy razonable, ¿verdad?

El libro tiene un estilo llano, dirigido a los no especialistas, gente que no está inmersa en el mundo de las nuevas tecnologías y que lo observa desde una distancia prudencial. Para todos los demás, los que navegamos o nos dedicamos profesionalmente a este mundo, nos permite conocer a fondo las opiniones de uno de los bloggers más influyentes de nuestro país, una persona con ideas claras y que crea opinión. Ameno, entretenido, interesante, pero sobre todo un libro que hace pensar.